Site-ul www.moldovenii.md nu susține și nu promoveaza careva partid politic.
Campania de promovare a site-ului www.moldovenii.md nu face parte din campania de publicitate a căruiva partid politic.

Introducere

Nimeni nu ştie de cînd există cuvintele «Moldova», «Moldoveni». La fel, nimeni nu cunoaşte originea acestor cuvinte. Posibil, este unul dintre toponimele (denumirea oraşului, aşezării) geto-dacilor, numele oraşelor şi cetăţilor cărora se terminau cu «dava» - Argidava, Buridava, Petrodava, Rusidava ... Moldava. Posibil este numele unuia dintre triburile indo-europene antice, care mii de ani în urmă s-au stabilit cu traiul între Carpaţi şi Nistru sau o parte a teritoriului, ocupată de aceste triburi. Evident, că aceşti termeni au o origine mult mai veche decît a statului nostru, care, conform surselor scrise cunoscute, a fost întemeiat în 1359.

Aceste cuvinte, probabil, există de mii de ani, fiindcă nimeni nu ştie, cînd a luat denumirea de «Моldau» rîul din Cehia, care mai tîrziu a fost numit de băştinaşi Vltava, cînd au fost numite «Моldova» şi «Моldoviţa» rîurile din România, cînd a devenit «Моldovanu» cel mai înalt munte din Carpaţi (înălţimea de 2544 m), care nu se află pe teritoriul istoric al Moldovei. Nu cunoaştem cînd şi de ce oraşele şi cetăţile vechi din Europa Centrală şi de Sud au primit denumiri, care conţin rădăcina «mоld».

Aceste cunoştinţe s-au pierdut, dar numele străvechi al poporului nostru, a ţării noastre şi a limbii ne mîngîie auzul, ne este drag şi aproape inimilor noastre, acest nume l-am moştenit de la strămoşii ce au făurit istoria glorioasă a statului, mulţi dintre care și-au dat viaţa pentru ţară cu numele-i pe buze. Acest nume e în sîngele şi sufletele noastre. Acest nume ne ajuta să evităm asimilarea de către popoarele mai numeroase, să ne creăm cultura noastră remarcabilă, să ne păstrăm simbolurile, istoria, limba şi memoria strămoşilor noştri celebri. Acest nume este strîns legat de pămîntul nostru, pe care-l iubim, datorită acestui nume sîntem printre cele 200 de naţiuni, care-şi au propria statalitate.

Moldovenii au contribuit şi continuă să contribuie hotărîtor la cultura poporului român. Majoritatea personalităţilor din domeniul muzicii, literaturii, artei şi filosofiei românești clasice şi contemporane sînt moldoveni. Moldovenii au jucat un rol important în eliberarea Moldovei de peste Prut şi a Valahiei de sub dominaţia Imperiului Otoman, la fel şi de tutela exagerată a Imperiului Rus. Reprezentanţii intelectualităţii şi militarilor noştri, dispuşi romantic, au jucat un rol decisiv în unirea Moldovei şi Valahiei. Anume moldovenii, care concepeau importanţa unirii a două popoare frăţeşti într-un stat unic, ca condiţie necesară pentru păstrarea lor, au contribuit hotârîtor la asigurarea ideologică, politică şi militară a acestei uniri. Din nefericire, realizînd aceste scopuri, actuale la timpul lor, înaintașii noştri nu au atras atenţia cuvenită importanţei respectării acordurilor internaţionale privind numele statului şi a poporului, apărut în urma acestei uniri. Ei nu au observat, pasionaţi de procesul unirii propriu-zis, că au fost devansați de valahii mai puţin romantici, dar mai experimentați în intrigile politice, mai numeroşi, mai pragmatici şi energici, care le-au impus popoarelor noastre un nume străin - «români» şi numele statului «România». Înaintașii noştri celebri, avînd cele mai bune intenţii, au fost prinşi în capcana, din care aşa şi nu au reușit să scape, trăgînd după sine o bună parte a poporului moldovenesc. Şi aici ar fi potrivit citatul din clasicul literaturii moldoveneşti Alecu Russo din anii 50 ai secolului al XIX-lea: «…Săracu Ștefan-vodă, unde-i să vadă…? Nu mai sîntem moldoveni, ci români... Mi-e teamă că în ziua de pe urmă, cînd trîmbița cerească ne va chema la Judecata cea mare, nu ne vom putea înțelege cu strămoșii noștri, nici în limbă, nici în idee...».

Timp de 150 de ani, savanţii din Moldova, România şi alte ţări au cules o cantitate enormă de date şi artefacte, care demonstrează clar: populaţia, care locuieşte astăzi în Moldova şi România contemporană are rădăcini adînci, seculare pe acest teritoriu, justificate de izvoarele arheologice, antropologice, genetice, lingvistice şi culturale. Astăzi savanţii nepărtinitori concep, că noi, la sigur, nu sîntem urmaşii Romei, avem propria istorie şi cultură bogată, mult mai veche decît a Romei, care vin din adîncul veacurilor şi care s-au format nu pe undeva, ci pe pămîntul nostru – în spațiul Nistreano-Carpato-Dunărean.

Spre nefericire, unii dintre compatrioţii noştri – politicieni, reprezentanţi ai ştiinţei istorice, intelectualităţii de creaţie şi pedagogice, fără a face eforturi pentru studierea istoriei poporului său, caută să repete evenimentele secolului al XIX-lea, care s-au petrecut în Moldova de peste Prut şi cele de la începutului anului 1918, cînd teritoriul contemporan al Republicii Moldova a fost anexat forţat României. Indiferent de existenţa unui strat enorm de informaţie şi de fapte demonstrate, noi, moldovenii, sîntem supuşi încercărilor de a fi lipsiţi de numele nostru, de istorie și de memoria istorică. Sîntem impuși să ne făurim un viitor bazat pe o cultură străină în baza unor condiții străine, de a ne lipsi de noi înșine, respectiv se dorește să se procedeze cu noi la fel, cum s-a procedat cu fraţii noştri – moldovenii de peste Prut 150 de ani în urmă. S-a ajuns pînă într-atît, încît se numesc străzi, localităţi, vinuri şi chiar copii cu numele împăraţilor romani, care cu puterea întregului lor imperiu au distrus statul străvechi al strămoşilor noştri – geto-dacii.

Nu căutăm duşmani, sîntem plini de dragoste şi o atitudine pozitivă faţă de alte popoare şi interesele lor, îi considerăm fraţi pe băştinaşii României – cu care avem o limbă (cu unele excepții) şi o cultură identice. Nu pledăm contra cuiva, pledăm pentru noi, copiii şi părinţii noştri, pentru poporul nostru, care a avut mult de suferit.

Nouă, unui popor cu propria cultură, limbă şi istorie bogată, se încearcă să ni se taie rădăcinile, propunîndu-ne să devenim urmaşi ai populaţiei Imperiului Roman - poliglote, multinaţionale, dornice de «pîine şi spectacole», care, chipurile, distrugînd toţi geto-dacii a pus temelia etnogenezei moldovenilor şi celor, care se numesc azi români. Poate oare un popor cu o cultură spirituală atît de bogată, cu tradiţii şi obiceiuri, genetic şi antropologic omogen, să provină de la legionari şi colonişti de diferite etnii (începînd cu originarii din Africa de nord şi semiţii pînă la iberici şi gali), care ocupaseră o parte neînsemnată a teritoriului Daciei? Este o eroare enormă, o greşeală istorică, care cere să fie corectată odată şi pentru totdeauna în interesul moldovenilor, inclusiv şi a moldovenilor sau a tuturor locuitorilor României. Ni se spune – nu abordaţi tema, acum este timpul soluţionării problemelor economice şi sociale, dar voi veniți cu denumirea poporului, rădăcini ... Oare nu-i tot una? Acel, care spune aşa ceva, fie nu înţelege despre ce vorbeşte fie încearcă să ne sustragă de la esenţa problemei care vizează renaşterea poporului nostru şi a statului. Cum este posibilă renaşterea unui stat cu un sistem financiar şi o economie slabă, unde se distruge sistemul de învăţîmînt, degradează cultura şi tineretul, iar majoritatea populaţiei apte de muncă a plecat în străinătate? ... ... Răspunsul este clar – trezindu-ne conştiinţa naţională, consolidînd propriul nume în conştiinţa poporului, a rădăcinilor, a istoriei sale, a simbolurilor şi eroilor, mîndrindu-ne cu istoria, cultura, statul şi poporul nostru. Pornind de la sentimentul că sîntem un tot întreg, uniţi pentru a făuri un viitor mai bun.

Noi nu putem aștepta pînă politicienii noștri își vor aduce aminte despre dragostea lor față de țară și popor și vor începe să elaboreze ideea națională și programe strategice de calitate privind dezvoltarea țării. Politicienii noștri sînt foarte ocupați. Ei sînt antrenați în campanii electorale fără de sfîrșit, sînt ocupați de crearea și desfacerea coalițiilor, împărțirea posturilor, discută în contradictoriu subiecte de importanță minoră furnizate de mass media. Cineva i-a îndepărtat foarte abil pe politicienii noștri de problemele de bază ale țării și poporului. Politicienii noștri sînt ocupați. Din această cauză, noi, fără a pretinde la poziția și posturile lor, am lucrat și vom lucra pentru Dvs, compatrioți și pentru ei, politicienii noștri. Dumneavoastră, dragi compatrioți, veți judeca cît de eficient un politician sau altul s-a integrat în programul de dezvoltare a poporului și a contribuit la realizarea lui. Dumneavoastră îi veți alege pe cei mai buni dintre ei.

Sîntem obligaţi să luptăm pentru poporul nostru, pentru propria consolidare şi dezvoltare, bazîndu-ne pe fundamentul solid creat de strămoşii noştri.

Proiectul nostru – este începutul acestei lupte. Nu căutaţi autorul – sîntem mulţi, site-ul acesta-i sufletul moldovenilor, trecutul nostru, prezentul şi o puternică proiecţie spre viitor a unui popor deocamdată sărac material, dar bogat spiritual. Nu căutaţi autorii dintr-o curiozitate inutilă, la toate întrebările Vă va răspunde site-ul şi reprezentanţii noştri, studiaţi materialele site-ului şi veţi găsi ceea, ce are o valoare reală. Vă veţi regăsi, şi împreună cu noi, fiecare la locul său, veţi întra în rîndurile celor, care intenţionează hotărît să plaseze poporul şi ţara noastră printre naţiunile şi popoarele de frunte ale lumii în cel mai apropiat timp.

Dragi compatrioţi şi oaspeţi, proiectul nostru conţine o cantitate enormă de informaţie diversă despre istoria spațiului, în care este situată Moldova, despre etnogeneza poporului nostru, a limbii lui, istoriei formării poporului şi a statului, informaţie despre cine se poate numi moldovan etnic, despre cultura şi arta extrem de bogată a poporului nostru, despre obiceiurile noastre, sărbătorile tradiţionale, bucătăria şi meşterii populari, despre prezentul şi viitorul proiectat al ţării noastre, la fel şi multe altele, care pot trezi interesul unui număr mare de moldoveni şi a prietenilor poporului nostru.

Bine aţi venit la proiectul «Moldovenii»!

Pentru a accesa mai simplu site-ul, am decis să Vă propunem, dragi prieteni, o scurtă prezentare video, care o recomandăm spre vizionare celor, care au accesat site-ul www.moldovenii.md pentru prima oară.
Сайт www.moldovenii.md не поддерживает и не продвигает ни одну из политических партий.
Кампания по продвижению сайта www.moldovenii.md не является частью рекламной кампании какой-либо политической партии.

Вступление

Никто не знает, как давно существуют слова: «Молдова», «Молдаване». Никто не знает и точного происхождения этих слов. Возможно, это один из топонимов (наименование населенного пункта) древних гето-даков, чьи названия городов и крепостей заканчивались словами «дава» - Аркидава, Буридава, Петродава, Русидава…Молдава. Может, это название одного из древних индо-европейских племен, много тысяч лет назад поселившихся между Карпатами и Днестром, либо части территории, которую занимали эти племена. Ясно, что этим терминам значительно больше лет, чем нашему государству, образованному, согласно известным письменным источникам, в 1359 году.

Этим словам, возможно, тысячи лет, потому что никто не знает, когда названа «Моldau» река в Чехии, которую местное население позднее стало называть Влтава, когда названы «Молдова» и «Молдовица» реки в Румынии, когда стала называться «Молдовану» самая высокая гора Карпат (высота 2544 м), которая никогда не находилась на территории исторической Молдовы.

Мы не знаем, когда и почему названы именами, содержащими корень «молд», старинные города и крепости, разбросанные по Центральной и Южной Европе. Эти знания утрачены, но древнее имя нашего народа, его страны и языка ласкают слух, мило и близко нашим сердцам, это имя передано нам от предков, создававших славную историю нашего государства, многие из которых умирали за свою страну с ее названием на устах. Это имя в нашей крови и в наших душах. Это имя помогало нам избежать ассимиляции более многочисленными народами, создавать нашу замечательную культуру, сохранить символы, историю, язык и память о наших великих предках. Это имя крепко связано с нашей землей, которую мы любим, благодаря этому имени мы в числе 200 наций, имеющих собственную государственность.

Молдоване внесли и вносят решающий вклад в культуру румынского народа, из молдаван вышли большинство румынских классиков и современных деятелей музыки, литературы, искусства и философии. Молдаване сыграли важную роль в освобождении запрутской Молдовы и Валахии от Османского ига, а также от чрезмерной опеки со стороны Российской империи. Наши романтически настроенные представители интеллигенции и военных сыграли решающую роль в объединении Молдовы и Валахии. Именно молдаване, которые понимали важность объединения двух братских народов в единое государство, как необходимое условие их сохранения, внесли решающий вклад в идеологическое, политическое и военное обеспечение этого объединения. К сожалению, решая эти актуальные, на тот момент, задачи наши великие соотечественники не обратили должное внимание на важность соблюдения международных договоренностей о наименовании государства и народа, зарождающихся в результате этого объединения. Они не заметили, как их, увлеченных самим процессом объединения обошли на повороте менее образованные и романтичные, но более искушенные в политических интригах, более многочисленные, практичные и напористые валахи, которые навязали исторически чуждое нашим народам наименование нации – «румыны» и наименование государства – «Румыния». Наши выдающиеся соотечественники, руководствуясь благими побуждениями попали в ловушку, из которой так и не смогли выбраться, потянув за собой большую часть молдавского народа. И здесь уместно вспомнить классика молдавской литературы Алеку Руссо, который писал в 50-х годах 19 столетия: «…Бедный Штефан Водэ, где он, чтобы видеть…? Уже не молдоване мы, а румыны… Опасаюсь я, что в прощальный час, когда небесные трубы призовут нас на последний суд, не сможем общаться и понимать наших предков ни в языке, ни в идее…»

За более чем 150 лет, прошедших с того времени учеными Молдовы, Румынии и других государств собрано огромное количество данных и артефактов, которые четко показывают: население, проживающее в современных Молдове и Румынии имеют глубокие многотысячелетние корни на этой территории, подтвержденные археологическими, антропологическими, генетическими, лингвинистическими, культурологическими и другими данными. Сегодня всем беспристрастным ученым понятно, что мы, конечно, не потомки Рима, мы имеем собственную богатую, значительно более древнюю чем Рим, историю и культуру, уходящие в глубь тысячелетий, которые сформировались не где-нибудь, а на нашей земле - территории Днестровско-Карпато-Дунайского региона.

К сожалению, некоторые наши соотечественники – политики, представители исторической науки, творческой и педагогической интеллигенции, не приложив должных усилий в изучении истории своего народа, утратив связь с истоками, пытаются повторить события 19 века, происходившие в Запрутской Молдове и начала 1918 года, когда территория современной Республики Молдова была присоединена к Румынии. Несмотря на наличие огромного пласта информации и научно доказанных фактов уже нас, молдаван Республики Молдова, пытаются лишить имени, исторической памяти, истории, нам хотят построить будущее на чужой культуре и на чужих условиях, нас хотят лишить себя, с нами хотят сделать то, что сделали с нашими братьями – запрутскими молдаванами 150 лет назад.

Дошло до того, что именами римских императоров, мощью всей империи разрушивших древнее государство наших предков, гето-даков, называют улицы, населенные пункты, вина и даже детей.

Мы не ищем врагов, преисполнены любви и позитивного отношения к другим народам и их интересам, мы считаем своими братьями жителей Румынии – носителей одинаковых с нами (с некоторыми оговорками) языка и культуры. Мы не выступаем против кого либо, мы выступаем за себя, своих детей и родителей, за свой многострадальный народ. Нам, народу с собственными древней культурой, языком и историей, вновь, пытаются отсечь корни, предложив стать наследниками многоязыкого, многонационального, ориентированного на «хлеб и зрелища» населения римской империи, которое, якобы перебив всех гето-даков и положило начало этногенезу молдаван и тех, кто называет себя сегодня румынами. Разве может народ со столь богатой высокодуховной культурой, устоявшимися традициями и обычаями, однородный генетически и антропологически произойти от разноэтнических (от североафриканцев и семитов до иберов и галлов) римских легионеров и колонистов, занявших незначительную часть территории Дакии? Ответ напрашивается сам - это большое заблуждение, историческая ошибка, которую нужно исправить раз и навсегда в интересах всех молдаван, включая молдаван и, возможно, весь народ Румынии.

Нам говорят – не поднимайте этот вопрос, сейчас нужно решать экономические и социальные проблемы, а вы про название народа, про корни… Какая разница? Тот, кто так говорит либо не понимает, о чем собирается рассуждать либо ведет целенаправленную работу по уводу нас от сути проблем, от того, с чего может начаться возрождение нашего народа и государства. С чего можно начать возрождение государства, в котором слабы финансы и экономика, разрушается система образования, деградируют культура и молодежь, а большинство взрослого работоспособного населения уехало за рубеж на заработки? …… Ответ для нас ясен как день - с возрождения национального самосознания, с закрепления в сознании народа своего имени, своих корней, своей истории, своих символов и своих героев, с ощущения гордости за свои историю, культуру, государство и народ. С ощущения себя единым целым, единой общности, которая способна сплотится для достижения лучшего будущего.

Мы не можем ждать, пока наши политики вспомнят о своей любви к стране, народу и возьмутся за разработку национальной идеи и качественных стратегических программ развития государства. Наши политики очень заняты. Они заняты перманентными выборами, формированием и расформированием коалиций, дележом постов, спорами и дискуссиями на мелкие темы, подброшенные популярными теле и радио каналами. Наших политиков кто-то удачно отвел от основных проблем страны и народа. Наши политики заняты. Поэтому мы, не претендуя на их посты и положение сделали и будем делать свою работу для вас, наши сограждане и для них, наших политиков. Вам, дорогие соотечественники судить о том, насколько эффективно тот либо иной политик сумел встроиться в программу развития народа и способствовал ее реализации. Вам выбирать лучших из них.

А мы…, мы обязаны бороться за себя, свой народ, за собственное сохранение и развитие, опираясь на мощный фундамент, созданный нашим предками. Наш проект – начало этой борьбы. Не ищите автора – нас много, этот сайт – душа молдаван, наше прошлое, настоящее и мощная проекция в будущее, пока бедного материально, но богатого духовно народа. Не ищите авторов из праздного любопытства, на все вопросы ответит сайт и наши представители, изучайте материалы сайта и вы найдете то, что имеет истинную цену. Вы обретете себя и вместе с нами встанете, каждый на своем месте, в ряды тех, кто твердо намерен в короткие сроки вывести наш народ и государство в число передовых наций и народов мира.

Дорогие соотечественники и гости, наш проект содержит огромное количество разноплановой информации о истории земли, на которой расположена Молдова, о этногенезе нашего народа, его языке, истории формирования народа и государства, о том, кто может себя называть этническим молдаванином, о колоссально богатых для небольшого народа культуре и искусстве, о наших обычаях, традиционных праздниках, о кухне и народных умельцах, о настоящем и проектируемом будущем нашей страны, а также многое другое, что может представлять интерес для широкого круга молдаван и друзей нашего народа.

Добро пожаловать на проект «Молдоване»!

Для облегчения пользования сайтом мы решили записать и предложить Вам, дорогие друзья, небольшой видеоролик-презентацию, который советуем предварительно просмотреть всем, кто впервые зашел на сайт www.moldovenii.md